Verhuur van springkastelen
Huurvoorwaarden

Gebruik van de gehuurde springkastelen

 • De minimale leeftijd is 2 jaar.

 

 • Het gebruik van het springkasteel is enkel toegestaan onder toezicht van een volwassene.

 

 • Voedsel , drank, schoeisel, scherpe voorwerpen, juwelen, confetti en hete voorwerpen zijn verboden op het springkasteel.

 

 • Het springkasteel dient ten allen tijde opgeblazen te blijven, ook bij regen, enkel bij hevige regen en rukwinden moet het springkasteel afgelaten worden. 

 

 • Wanneer het springkasteel is afgelaten bij hevig onweer, dient het terug opgelaten te worden als het onweer over is zodat er kan vermeden worden dat er regenwater het springkasteel zal indringen.

 

 • Het is verboden om op de buitenwanden te klimmen. Dit is gevaarlijk voor de gebruikers van het springkasteel en slecht voor de duurzaamheid van het springkasteel.

 

 • Het gebruik van zand, water en modder is verboden op het springkasteel.

 

 • Indien het springkasteel overnacht bij de huurder, zal de huurder instaan voor het afkoppelen van de blower en het veilig opbergen ervan.

 

 • Een springkasteel is ontworpen voor kinderen en dus niet voor volwassenen.


 • Gelieve te betalen via overschrijving voor datum van levering of via Payconic of contant bij aflevering van het gehuurde materiaal .

 

 • Springkastelen worden gratis geleverd in Mol. Buiten Mol, vragen wij een toeslag van € 0,75 per kilometer, bovenop de leveringsprijs.

 

 • Slechtweergarantie: bij regenweer is er een gratis annulatie tot 6 uur voor de afgesproken leveringsdatum voor springkastelen.


 • Het springkasteel zal, indien aanwezig en mogelijk, steeds op een zachte ondergrond geplaatst worden.

Gelieve te vermelden bij de reservatie of het springkasteel kan geplaatst worden op een zachte ondergrond  of dit niet mogelijk is en er een grondzeil nodig is. De huurder is hierbij verantwoordelijk om te zorgen voor de nodige maatregelen om het springkasteel vast te kunnen zetten.

   

  • De huurovereenkomst wordt opgemaakt in het dubbel en door de huurder en de verhuurder ondertekend voor akkoord van beide partijen voor de verhuurde periode.
  • Gelieve een normaal stopcontact 220v te voorzien waar U het springkasteel wenst.

  Algemene huurvoorwaarden springkastelen

  Art. 1

  Om het springkasteel te kunnen gebruiken, dient u over het volgende te beschikken:  Elektriciteit van 220Volt, minstens 16A te kunnen leveren tot aan de achterkant van het springkasteel waar de aansluiting voor de blower zich bevindt. Alsook een vlakke ondergrond, vrij van scherpe objecten zoals stenen of glas, bij voorkeur gras of zand waarop het springkasteel kan geplaatst worden met een grootte van minimum 1 meter vrije ruimte rondom het springkasteel.


  Art. 2

  De huurder staat in voor de bewaking en bewaring van het gehuurde goed. Na de in ontvangst name van het gehuurde materiaal gaat de huurder akkoord met de staat waarin het materiaal zich bevindt. Door de in ontvangst name erkent de huurder zich uitdrukkelijk dat hij zich van de goede staat en werking van de gehuurde goederen heeft vergewist en het gebruik ervan op de hoogte gesteld is.


  Art. 3

  De klant staat in voor de op-, afbouw en gebruik van het gehuurde materiaal en is verantwoordelijk voor eventuele schade aan het materiaal of de eventuele schade ten gevolge van verkeerde op-, afbouw of gebruik.

  De verhuurder kan in geen enkel geval aansprakelijk worden gesteld voor eventuele ongevallen tijdens het gebruik, op- of de afbouw. De huurder is verantwoordelijk voor alle schade aan personen of voorwerpen veroorzaakt door het gehuurde voorwerp, rechtstreeks of onrechtstreeks, welke ook de oorzaak van de schade wezen; De huurder volgt steeds de procedure inzake opbouw en afbraak zoals beschreven in de meegeleverde veiligheid- en gebruikshandleiding. De klant is ertoe gebonden zijn burgerlijke verantwoordelijkheid naar aanleiding van het gebruik van springkastelen te laten verzekeren bij een erkende Belgische verzekeringsmaatschappij, verzekering welk elk ongeval zal dekken vanaf de in ontvangst name tot de weder afgifte, met afstand van elk recht op verhaal lastens de verhuurder.

  Gebruik van het verhuurde springkasteel is enkel mogelijk onder toezicht van een volwassene. Het is verboden het springkasteel te betreden met schoeisel. Het is verboden aan de muurtjes en de dwarsbalken te hangen of erop te klimmen en met eetwaren, snoepgoed, drank of confetti het springkasteel te betreden. Het springkasteel is niet toegankelijk voor kinderen jonger dan 3 jaar of ouder dan 14 jaar. Dieren zijn niet toegelaten op het springkasteel. Deze beperkingen zijn niet limitatief opgesomd. Alle schade anders dan normale slijtage, alsook eventuele reinigingskosten veroorzaakt door abnormaal gebruik, zullen worden doorgerekend aan de huurder.

  De verhuurder heeft 48uur de tijd na dat de verhuurperiode is verlopen om de schade te melden aan de huurder.


  Art. 4

  In geval van slechte weersomstandigheden, waaronder regen, wind,… staat de huurder in voor het gehuurde materiaal. De huurder dient in geval van gevaar voor het gehuurde materiaal de nodige maatregelen te treffen om de veiligheid te verzekeren en het materiaal en zijn omgeving te vrijwaren van eventuele schade.  Het springkasteel dient te allen tijde opgeblazen te blijven, ook bij regen, enkel bij hevige regen en rukwinden moet het springkasteel afgelaten worden. Gebruik van het regenzeil of vast dak garandeert niet dat het springkasteel volledig droog zal blijven bij regen.

  Als het springkasteel word afgelaten bij  gewone regenval, geraakt alle regen in het springkasteel en is het een hele karwei om deze er terug uit te krijgen.


  Art. 5

  Indien het springkasteel in geval van vochtigheid of regen niet opgeblazen is, dienen volgende maatregelen te worden genomen: water laten aflopen alvorens af te laten, vervolgens torens en muren naar binnen plooien om dan het springkasteel in twee te plooien.


  Art. 6

  Bij de in ontvangst name van het gehuurde materiaal dient de volledige huurprijs betaald te worden. Indien de klant niet in staat is het gehuurde materiaal in ontvangst te nemen op de overeengekomen leveringsdatum behoudt de verhuurder zich het recht om alle gebeurlijke schade op de klant de verhalen.


  Art. 7

  In geval van niet of laattijdige levering zal de klant geen enkele schadevergoeding kunnen eisen van de verhuurder.


  Art. 8

  Alle facturen dienen contant betaald te worden of voor de dag van de verhuring via overschrijving. Alle openstaande rekeningen worden vanaf de vervaldag van rechtswegen en zonder enige ingebrekestelling verhoogd met een nalatigheidsintrest van 1% per aangegeven maand en een forfaitaire schadevergoeding van 15% van het verschuldigde bedrag met een minimum van 125 euro.


  Art. 9

  Eventuele klachten dienen binnen de vijf dagen per aangetekend schrijven na in ontvangst name van de levering aan de verhuurder bekend te worden gemaakt.


  Art. 10

  Alle eventuele betwistingen vallen onder toepassing van het Belgisch recht en onder de uitsluitende bevoegdheid van de rechtbanken van Antwerpen.


  Art. 11

  De verhuurder kan nooit aansprakelijk gesteld worden voor eventuele ongevallen tijdens het gebruik van het springkasteel alsook tijdens het opzetten/afbreken van het springkasteel. De verhuurder kan ook niet aansprakelijk gesteld worden voor enige schade die zou kunnen aangebracht zijn aan de ondergrond.


  Art. 12

  Wanneer de huurder het gehuurde goed laattijdig terubezorgd en er is reeds een nieuwe dag begonnen dan wordt deze dag ook aangerekend op het factuur.