Verhuur van springkastelen
Huurvoorwaarden


Gebruik van de gehuurde springkastelen

 • De minimale leeftijd is 2 jaar.

 

 • Het gebruik van het springkasteel is enkel toegestaan onder toezicht van een volwassene.

 

 • Voedsel , drank, schoeisel, scherpe voorwerpen, juwelen, confetti en hete voorwerpen zijn verboden op het springkasteel.

 

 • Het springkasteel dient ten allen tijde opgeblazen te blijven, ook bij regen, enkel bij hevige regen en rukwinden moet het springkasteel afgelaten worden.

 

 • Wanneer het springkasteel is afgelaten bij hevig onweer, dient het terug opgelaten te worden als het onweer over is zodat er kan vermeden worden dat er regenwater het springkasteel zal indringen.

 

 • Het is verboden om op de buitenwanden te klimmen. Dit is gevaarlijk voor de gebruikers van het springkasteel en slecht voor de duurzaamheid van het springkasteel.

 

 • Het gebruik van zand, water en modder is verboden op het springkasteel.

 

 • Indien het springkasteel overnacht bij de huurder, zal de huurder instaan voor het afkoppelen van de blower en het veilig opbergen ervan.

 

 • Een springkasteel is ontworpen voor kinderen en dus niet voor volwassenen.


 • Gelieve te betalen via overschrijving voor datum van levering of via Payconic of contant bij aflevering van het gehuurde materiaal .

 

 • Springkastelen worden gratis geleverd in Mol. Buiten Mol, vragen wij een toeslag van € 0,75 per kilometer, bovenop de leveringsprijs.

 

 • Slechtweergarantie: bij regenweer is er een gratis annulatie tot 48 uur voor de afgesproken leveringsdatum voor springkastelen.

Stel: u hebt een springkasteel besteld voor zaterdag, dan dient u ten laatste donderdag om 10H te annuleren.

 

 • Het springkasteel zal, indien aanwezig en mogelijk, steeds op een zachte ondergrond geplaatst worden.

Gelieve te vermelden bij de reservatie of het springkasteel kan geplaatst worden op een zachte ondergrond  of dit niet mogelijk is en er een grondzeil nodig is. De huurder is hierbij verantwoordelijk om te zorgen voor de nodige maatregelen om het springkasteel vast te kunnen zetten.

   

  • De huurovereenkomst wordt opgemaakt in het dubbel en door de huurder en de verhuurder ondertekend voor akkoord van beide partijen voor de verhuurde periode.
  • Gelieve een normaal stopcontact 220v te voorzien waar U het springkasteel wenst.

  Algemene huurvoorwaarden springkastelen

  Art. 1

  Om het springkasteel te kunnen gebruiken, dient u over het volgende te beschikken:  Elektriciteit van 220Volt, minstens 16A te kunnen leveren tot aan de achterkant van het springkasteel waar de aansluiting voor de blower zich bevindt. Alsook een vlakke ondergrond, vrij van scherpe objecten zoals stenen of glas, bij voorkeur gras of zand waarop het springkasteel kan geplaatst worden met een grootte van minimum 1 meter vrije ruimte rondom het springkasteel.


  Art. 2

  De huurder staat in voor de bewaking en bewaring van het gehuurde goed. Na de in ontvangst name van het gehuurde materiaal gaat de huurder akkoord met de staat waarin het materiaal zich bevindt. Door de in ontvangst name erkent de huurder zich uitdrukkelijk dat hij zich van de goede staat en werking van de gehuurde goederen heeft vergewist en het gebruik ervan op de hoogte gesteld is.


  Art. 3

  De klant staat in voor de op-, afbouw en gebruik van het gehuurde materiaal en is verantwoordelijk voor eventuele schade aan het materiaal of de eventuele schade ten gevolge van verkeerde op-, afbouw of gebruik.

  De verhuurder kan in geen enkel geval aansprakelijk worden gesteld voor eventuele ongevallen tijdens het gebruik, op- of de afbouw. De huurder is verantwoordelijk voor alle schade aan personen of voorwerpen veroorzaakt door het gehuurde voorwerp, rechtstreeks of onrechtstreeks, welke ook de oorzaak van de schade wezen; De huurder volgt steeds de procedure inzake opbouw en afbraak zoals beschreven in de meegeleverde veiligheid- en gebruikshandleiding. De klant is ertoe gebonden zijn burgerlijke verantwoordelijkheid naar aanleiding van het gebruik van springkastelen te laten verzekeren bij een erkende Belgische verzekeringsmaatschappij, verzekering welk elk ongeval zal dekken vanaf de in ontvangst name tot de weder afgifte, met afstand van elk recht op verhaal lastens de verhuurder.

  Gebruik van het verhuurde springkasteel is enkel mogelijk onder toezicht van een volwassene. Het is verboden het springkasteel te betreden met schoeisel. Het is verboden aan de muurtjes en de dwarsbalken te hangen of erop te klimmen en met eetwaren, snoepgoed, drank of confetti het springkasteel te betreden. Het springkasteel is niet toegankelijk voor kinderen jonger dan 3 jaar of ouder dan 14 jaar. Dieren zijn niet toegelaten op het springkasteel. Deze beperkingen zijn niet limitatief opgesomd. Alle schade anders dan normale slijtage, alsook eventuele reinigingskosten veroorzaakt door abnormaal gebruik, zullen worden doorgerekend aan de huurder.

  De verhuurder heeft 48uur de tijd na dat de verhuurperiode is verlopen om de schade te melden aan de huurder.


  Art. 4

  In geval van slechte weersomstandigheden, waaronder regen, winst,… staat de huurder in voor het gehuurde materiaal. De huurder dient in geval van gevaar voor het gehuurde materiaal de nodige maatregelen te treffen om de veiligheid te verzekeren en het materiaal en zijn omgeving te vrijwaren van eventuele schade.  Het springkasteel dient te allen tijde opgeblazen te blijven, ook bij regen, enkel bij hevige regen en rukwinden moet het springkasteel afgelaten worden. Gebruik van het regenzeil of vast dak garandeert niet dat het springkasteel volledig droog zal blijven bij regen.

  Als het springkasteel word afgelaten bij  gewone regenval, geraakt alle regen in het springkasteel en is het een hele karwei om deze er terug uit te krijgen.


  Art. 5

  Indien het springkasteel in geval van vochtigheid of regen niet opgeblazen is, dienen volgende maatregelen te worden genomen: water laten aflopen alvorens af te laten, vervolgens torens en muren naar binnen plooien om dan het springkasteel in twee te plooien.


  Art. 6

  Bij de in ontvangst name van het gehuurde materiaal dient de volledige huurprijs betaald te worden. Indien de klant niet in staat is het gehuurde materiaal in ontvangst te nemen op de overeengekomen leveringsdatum behoudt de verhuurder zich het recht om alle gebeurlijke schade op de klant de verhalen.


  Art. 7

  In geval van niet of laattijdige levering zal de klant geen enkele schadevergoeding kunnen eisen van de verhuurder.


  Art. 8

  Alle facturen dienen contant betaald te worden of voor de dag van de verhuring via overschrijving. Alle openstaande rekeningen worden vanaf de vervaldag van rechtswegen en zonder enige ingebrekestelling verhoogd met een nalatigheidsintrest van 1% per aangegeven maand en een forfaitaire schadevergoeding van 15% van het verschuldigde bedrag met een minimum van 125 euro.


  Art. 9

  Eventuele klachten dienen binnen de vijf dagen per aangetekend schrijven na in ontvangst name van de levering aan de verhuurder bekend te worden gemaakt.


  Art. 10

  Alle eventuele betwistingen vallen onder toepassing van het Belgisch recht en onder de uitsluitende bevoegdheid van de rechtbanken van Antwerpen.


  Art. 11

  De verhuurder kan nooit aansprakelijk gesteld worden voor eventuele ongevallen tijdens het gebruik van het springkasteel alsook tijdens het opzetten/afbreken van het springkasteel. De verhuurder kan ook niet aansprakelijk gesteld worden voor enige schade die zou kunnen aangebracht zijn aan de ondergrond.


  Art. 12

  Wanneer de huurder het gehuurde goed laattijdig terubezorgd en er is reeds een nieuwe dag begonnen dan wordt deze dag ook aangerekend op het factuur.


  Huurvoorwaarden Talpa Projects excl. springkastelen

    

   

  Artikel 1: Algemene bepalingen

  Deze huurvoorwaarden van  “Talpa Projects” – hierna afgekort als “Talpa” – maken integraal deel uit van de overeenkomst, samen met de algemene voorwaarden, waarvan de Huurder bevestigt eveneens een exemplaar te hebben ontvangen en goedgekeurd.

  Artikel 2: Toepasselijkheid

  2.1 De Verhuurvoorwaarden zijn van toepassing op alle verhuringen van roerende zaken door Talpa, waaronder de mobiele sauna’s, Hottub’s, Glamping en inrichting.

  2.2 Indien de Huurder met betrekking tot de huur zou verwijzen naar andere voorwaarden, wordt de toepasselijkheid daarvan uitdrukkelijk uitgesloten, ook al zouden deze bedingen dat zij als enige van toepassing zijn.

  2.3 De Huurder die eenmaal deze Verhuurvoorwaarden heeft bevestigd, stemt eveneens in met de toepassing ervan op latere Overeenkomsten tussen hem en Talpa.

  Artikel 3: Totstandkoming van de Overeenkomst

  3.1 Partijen zijn gebonden door de huidige huurvoorwaarden zodra de Huurder op eender welke wijze te kennen geeft een product te willen huren of stelt in te gaan op een aanbod tot verhuring van een product van Talpa.

  3.2 Talpa heeft het recht om elk verzoek of aanbod zonder opgave van redenen te weigeren.

   

  Artikel 4: Huurperiode

  4.1 Na bevestiging van de reservatie is deze definitief. De huur vangt aan op de datum en het tijdstip zoals werd overeengekomen en meer specifiek wanneer het gehuurde klaar is voor levering op de overeengekomen locatie, ook als dan naar oordeel van Talpa zou blijken dat bepaalde plaatsingsvoorwaarden niet werden vervuld en de producten niet kunnen worden geleverd.

  4.2 De overeengekomen einddatum is bindend voor de Huurder, doch de huurtermijn eindigt feitelijk op het tijdstip waarop het materieel door de Huurder aan Talpa terug ter beschikking werd gesteld tegen aftekening.

  4.3 De huurperiode kan op verzoek van de Huurder worden verlengd, doch dit slechts mits voorafgaand uitdrukkelijk akkoord van Talpa.

  4.4 Bij annulatie van de huur door de Huurder is deze verplicht om in het kader van de huurovereenkomst 50% van de huursom te betalen ten titel van schadevergoeding, ook als het gehuurde niet kan of niet dient te worden geleverd:

  Bij annulatie meer dan 30 dagen voor de huurperiode vragen wij geen schadevergoeding.

   

  Artikel 5: Vervoer, levering, plaatsing en risico

  5.1 Wij leveren gratis binnen een straal van 20 kilometer vanuit ons depot te Mol. Een kilometervergoeding van 0,75€ per gereden kilometer wordt geteld als wij moeten leveren buiten een straal van 20 kilometer.

  5.2 Levering, laden/lossen, aan- of afkoppelen geschiedt geheel op risico van de Huurder. Het gehuurde wordt geacht te zijn geleverd en het risico hiervan overgegaan op de Huurder op het moment dat het gehuurde op de overeengekomen locatie is aangekomen.

  5.3 Talpa bezorgt uitsluitend op de begane grond. Hoewel de opgegeven leveringstermijnen zoveel mogelijk door Talpa in acht zullen worden genomen, zijn dit slechts benaderingen en binden deze Talpa niet én is Talpa ingevolge vertraging geenszins tot enige schadevergoeding gehouden.

  5.4 De Huurder en/ of iemand die daarvoor door de Huurder werd aangesteld dient behulpzaam te zijn bij het laden/ lossen van het gehuurde. Indien niemand aanwezig is heeft Talpa de keuze om het gehuurde mits aanrekening van de huur niet te leveren, dan wel de hierdoor eventueel ontstane kosten aan te rekenen aan de Huurder.

  5.5 De Huurder zal in dat geval bijkomend de transportkosten verschuldigd zijn, te verhogen met een forfaitaire vergoeding van € 200, behoudens bewijs van grotere schade.

  5.6 De wielbasis van de sauna is 2,10 m. Dit is dus de minimum ruimte vereist om de sauna te verplaatsen naar de door de Huurder voorziene locatie. Voor de hottub is dit de buitendiameter van het gekozen model. Op aanvraag kan de tub worden gekanteld om door een opening te geraken.

  5.7 De uiteindelijke locatie dient geschikt te zijn voor plaatsing van de producten, rekening houdende met het gewicht en de afmetingen:
  Sauna:

  • 4 m lang en 2,10m breed,
  • 1000 kg,
  • op een vlak en verhard privéterrein

   

  Hottub:

  • 2,60 m lang en 2,10m breed
  • 1000 kg,
  • De tub dient ter plaatse met water gevuld te worden. Stadswater dient voorzien te worden door de klant. (bvb tuinslang)
  • Het water wordt ter plaatse uit de tub gelaten, hou hier rekening mee waar deze moet komen. Een slang om dit verderop te lozen kan worden voorzien.
  • Opgelet, de tub wordt verwarmd met een open vuur. Extra alertheid gevraagd voor kinderen en eventueel brandbaar materiaal in de buurt.

   

  Glamping:

  • Talpa 400: nodge plaats is cirkel met diameter 7m zodat er voldoende plaats is voor verankering
  • Talpa 500: nodge plaats is cirkel met diameter 8m zodat er voldoende plaats is voor verankering
  • Tent wordt met piketten in de grond verankerd, ondergrond moet hiervoor geschikt zijn

   

   

  De Huurder dient vooraf bij de reservatie te verwittigen wanneer de sauna op het gazon dient te worden geplaatst om schade aan het gazon zoveel als mogelijk te beperken.

  5.8 De goederen mogen na plaatsing door de huurder niet verplaatst worden.

  5.9 Toegang  tot een buitenkraantje is vereist voor gebruik buitendouche of hottub. Aftappunt op maximaal 20m te voorzien, of te overleggen op voorhand.

  5.10 Goederen dienen steeds onder toezicht van een volwassene gebruikt te worden. Ook na gebruik is het verboden om kinderen alleen achter te laten bij de goederen.

  Artikel 6: Retournering en risico

  6.1 Na de afgesproken einddatum blijft de Huurder verantwoordelijk voor het gehuurde tot de effectieve ophaling ervan door Talpa.

  6.2 Vóór het afgesproken tijdstip van ophaling dient de Huurder er zorg voor te dragen dat de kachel geheel gedoofd is, bij gebreke waaraan het ophalen niet mogelijk is en een forfaitaire vergoeding aan Talpa toekomt van € 150,- behoudens bewijs van grotere schade.

  6.3 De Huurder dient er zorg voor te dragen dat:

  • het gehuurde terug op het afgesproken tijdstip door Talpa op dezelfde locatie kan worden opgehaald.
  • er gedurende de hierboven vermelde termijn iemand aanwezig is voor teruggave van het gehuurde en tegensprekelijke vaststelling van eventuele schade. Indien bij het afhalen niemand aanwezig is, kan Talpa de zaken naar eigen oordeel toch terugnemen, doch de Huurder aanvaardt dat eventuele schade éénzijdig en bindend door Talpa kan worden vastgesteld en begroot.

  6.4 Indien schade aan het gehuurde wordt vastgesteld, wordt de Huurder hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte gesteld. De kosten van herstelling of vervanging worden aangerekend aan de Huurder.

   

  Artikel 7: Huurprijzen en betaling

  7.1 De huurprijzen zijn inclusief BTW, tenzij anders vermeld en zijn, zoals omschreven in het aanbod van Talpa, gebaseerd op een bepaalde, afgesproken, huurperiode. Voor het verlengen van deze periode is het voorafgaand akkoord van Talpa vereist bij beschikbaarheid, prijs overeen te komen.
  7.2 Gehuurde goederen dienen op voorhand betaald te worden, of ter plaatse bij levering betaald via Payconiq of contant.

   

  Artikel 8: Verplichtingen van de Huurder

  8.1 De Huurder doet het nodige om al diens aangestelden en gasten de bij het gehuurde aanwezige gebruikersinstructies strikt te laten naleven.

  8.2 De Huurder zal Talpa te allen tijde toegang tot het gehuurde verschaffen, aanspraken van derden op het gehuurde afwijzen en Talpa hiervoor vrijwaren. Onderverhuur en beschikbaarstelling aan derden is uitsluitend toegestaan na uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Talpa.

  8.3 De Huurder zal de nodige (preventieve) maatregelen nemen ter voorkoming van schade en diefstal.

  8.4 De Huurder is verplicht om het gehuurde degelijk te onderhouden. Het door de huurder zelf verrichten van reparaties aan het gehuurde is niet toegestaan.

  8.5 De Huurder gebruikt uitsluitend het meegeleverde brandhout om te verwarmen. Het verbranden van ander (minderwaardig) hout of andere materialen is niet toegelaten, tenzij Talpa het hout heeft bekeken en goedgekeurd. Het vuur wordt uitsluitend aangestoken met aanmaakhout en/of aanmaakblokjes.

  Op de kachels mag uitsluitend water worden gegoten. Gebruik van eigen opgietgeuren en/of essentiële oliën op de kachel zijn niet toegelaten, tenzij vooraf gevraagd, gekeurd én uitdrukkelijk toegestaan en goedgekeurd door Talpa.

  8.6 De producten worden steeds door de Huurder gebruikt op eigen risico. Eventuele vragen rond mogelijke of bestaande gezondheidsproblemen van de Huurder en/of diens aangestelden en gasten dienen vooraf besproken met een arts.

  8.7 Kinderen dienen altijd onder toezicht te staan en vergezeld te zijn door een volwassene.

  8.8 De huurder dient ervoor zorg te dragen dat het gehuurde niet toegankelijk is voor derden.

   

  Artikel 9: Schade en verlies

  9.1 Schade aan het gehuurde dient onmiddellijk na de vaststelling , doch uiterlijk binnen 24 uur na het ontstaan ervan, aan Talpa te worden gemeld.

  9.2 De Huurder is aansprakelijk, ongeacht of deze persoonlijk voor de schade, het verlies of de diefstal van het gehuurde verantwoordelijk is.

  9.3 Nieuwe sporen van drank, kauwgom, kaarsen, vandalisme, rook- of schroeivlekken e.d. (niet-limitatief) zijn de verantwoordelijkheid van de huurder – deze zullen aanleiding geven tot een verrekening met de waarborg, behoudens grotere schade.

   

  Artikel 10: Aansprakelijkheid Talpa

  10.1 Talpa is slechts aansprakelijk voor schade veroorzaakt door haar opzet of grove fout. Vergoeding voor gevolgschade en schade aan derden is uitgesloten en de aansprakelijkheid van Talpa is in ieder geval beperkt tot het huurbedrag of - in voorkomend geval – het bedrag dat door de aansprakelijkheidsverzekeraar effectief wordt uitgekeerd. 

  10.2 De Huurder zal Talpa meteen verwittigen van en vrijwaren voor eisen van derden op grond van schade met, door of in verband met het gehuurde.

  Artikel 11: Nazicht en klachten  

  11.1 Het gehuurde wordt geacht in goede staat en zonder enig gebrek te zijn geleverd, behoudens aantekening op de afleverbon.

  11.2 Eventuele gebreken, die later worden vastgesteld worden geacht door de Huurder te zijn veroorzaakt, behoudens bewijs van het tegendeel.

  Artikel 12: Overmacht

  12.1 T alpa is niet tot enige schadevergoeding jegens de Huurder gehouden, indien zij wegens overmacht niet, niet behoorlijk of niet tijdig haar verplichtingen zou kunnen nakomen.

  Artikel 13: Waarborg

  13.1 De Huurder is per Overeenkomst cash bij levering of per overschrijving een waarborgsom verschuldigd van € 150.

  13.2 Indien de Huurder de waarborgsom niet tijdig of niet geheel voldoet, kan Talpa de Overeenkomst eenzijdig beëindigen, onverminderd het recht van Talpa op schadevergoeding en de voorziene huurprijs.

  13.3 De waarborgsom mag door de Huurder niet worden beschouwd als een vooruitbetaling op de verschuldigde huursom of als een afkoopsom van enig risico voor beschadiging, diefstal of verduistering van het gehuurde.

  13.4 Bij het einde van de Overeenkomst heeft Talpa het recht om door de Huurder verschuldigde bedragen te compenseren met de waarborgsom. De waarborgsom wordt teruggegeven indien naar het oordeel van Talpa vaststaat dat de Huurder aan al zijn verplichtingen heeft voldaan.

   

  Artikel 14: Verzekering

  14.1 De huurder wordt aangeraden een verzekering te nemen voor de personen, dieren of goederen die zich in of buiten de gehuurde goederen bevinden en/of schade die door de gehuurde goederen wordt veroorzaakt, evenals een verzekering voor burgerlijke aansprakelijkheid.
  14.2 De verhuurder kan in geen geval aansprakelijk gesteld worden voor schade en letsels hoe dan ook ontstaan, veroorzaakt aan de huurder zelf of aan derden onverschillig of deze zich binnen of buiten de gehuurde goederen bevinden en dit zowel tijdens de opbouw of afbraak als tijdens de stand van het gehuurde materiaal, alsook niet door de gehuurde goederen wordt veroorzaakt.
  14.3 De verhuurder is niet aansprakelijk voor de helpers noch voor de ongevallen die zij zelf oplopen, noch voor de ongevallen die zij aan derden veroorzaken.
  14.4 Alle schade, veroorzaakt aan de gehuurde goederen en gedurende de huurperiode wordt geacht voort te komen uit een gebrekkige of onvoldoende bewaking/gebruik door de huurder.​

  Artikel 15: Slotbepalingen; toepasselijk recht en forumkeuze

  In geval van betwisting zijn uitsluitend de Rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Antwerpen, afdeling Turnhout bevoegd om van deze geschillen kennis te nemen. Daarbij wordt overeen­gekomen dat enkel het Belgisch recht van toepas­sing zal zijn, met uitsluiting van de bepalingen van het Weens Koopverdrag van 1980 inzake de verkoop van producten.